نویسنده = نورمحمد یعقوبی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB

دوره 1، شماره 36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 131-154

نورمحمد یعقوبی؛ رؤیا شاکری