نویسنده = منوچهر انصاری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو)

دوره 1، شماره 33، بهار و تابستان 1388، صفحه 37-56

منوچهر انصاری؛ علی زارع