نویسنده = سعید رجایی پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی

دوره 1، شماره 33، بهار و تابستان 1388، صفحه 57-76

حسنعلی بختیارنصرآبادی؛ سعید رجایی پور؛ قربانعلی سلیمی؛ فاطمه طاهر پور؛ محمد پرتوی


2. بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 8.1، شماره 31، پاییز و زمستان 1387، صفحه 59-76

سعید رجایی پور؛ حمید رحیمی