نویسنده = ایوب رمضانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 4-4

محمود یحیی زاده فر؛ میثم شیرخدایی؛ ایوب رمضانی