نویسنده = دکترسید رضا سید جوادین
تعداد مقالات: 1
1. رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-136

دکترسید رضا سید جوادین؛ مجتبی براری؛ کاظم ذبیح زاده