نویسنده = مراد مسافری قمی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-188

عباسعلی رستگار؛ مراد مسافری قمی؛ حمیدرضا یزدانی؛ دکتر عادل آذر؛ حسین دامغانیان