نویسنده = فاطمه شخصیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه

دوره 2، شماره 40، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-64

میرزا حسن حسینی؛ فاطمه شخصیان