نویسنده = محمد هادی ساسانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-1

اسد اله کرد نائیج؛ اصغر مشبکی؛ محمد هادی ساسانی؛ جلیل دلخواه