نویسنده = علی اکبر امین بیدختی
تعداد مقالات: 2
1. نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-136

آتنا هدایتی ولوکلا؛ لاله جمشیدی؛ علی اکبر امین بیدختی