نویسنده = فرج الله رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 6-6

فرج الله رحیمی؛ منصور زراء نژاد؛ علیرضا بخشی زاده