نویسنده = محمدرضا طبیبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-3

مهرداد مدهوشی؛ محمدرضا طبیبی؛ وحید نورنژاد ونوش


2. شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با چین

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-7

محسن علیزاده ثانی؛ محمدرضا طبیبی؛ مریم کاوسی