نویسنده = عبدالحمید صفائی قادیکلایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 83-102

عبدالحمید صفائی قادیکلایی؛ زین العابدین اکبرزاده؛ احمد احمدی