کلیدواژه‌ها = رویکرد نظریه ی فازی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم دانش محور کشف تقلب در شرکت های بیمه: رویکرد فازی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 155-178

عزیزا.. معماریانی؛ ابوذر زنگویی نژاد