کلیدواژه‌ها = فراترکیب
تعداد مقالات: 2
2. ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-112

علی محمدی؛ پیام شجاعی