کلیدواژه‌ها = سوگیری شناختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-103

سعیده باباجانی محمدی؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی؛ دکتر رضا تهرانی