کلیدواژه‌ها = ساختار مکانیکی و ساختار ارگانیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران و تبیین الگوی مناسب

دوره 4.1، شماره 16، پاییز و زمستان 1383، صفحه 13-36

حسنعلی آقاجانی؛ مجتبی طبری؛ مهری نوری