موضوعات = سیاست های نوآورانه در تولید
تعداد مقالات: 15
2. تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 89-114

10.22080/jem.2018.13038.2486

سحر ولی پور پرکوهی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی


3. ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-58

10.22080/jem.2017.11266.2319

جواد هادی تبار؛ مهرداد مدهوشی


7. عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-160

احمد علی یزدان پناه؛ زهرا مفاخر


8. ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-112

علی محمدی؛ پیام شجاعی


10. ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-112

احمدرضا قاسمی؛ محمد علی رعیت پیشه


11. یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-134

مصطفی قاضی زاده؛ سعید صفری؛ فاطمه نوروززاده؛ قاسم حیدری


12. ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-71

صابر خلیلی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلائی


13. رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-5

احمدرضا قاسمی؛ محمدحسن ملکی؛ اصف کریمی


14. طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 6-6

غفار تاری؛ ناصر فقهی فرهمند؛ هوشنگ تقی زاده؛ علیرضا بافنده زنده