موضوعات = مرزهای نوظهور دانش در مدیریت اجرایی
تعداد مقالات: 15
تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور

دوره 9، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 89-114

10.22080/jem.2018.13038.2486

سحر ولی پور پرکوهی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی


ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 35-58

10.22080/jem.2017.11266.2319

جواد هادی تبار؛ مهرداد مدهوشی


ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 14، اسفند 1394، صفحه 53-71

صابر خلیلی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلائی


ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

دوره 7، شماره 14، اسفند 1394، صفحه 91-112

احمدرضا قاسمی؛ محمد علی رعیت پیشه


طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 7، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 6-6

غفار تاری؛ ناصر فقهی فرهمند؛ هوشنگ تقی زاده؛ علیرضا بافنده زنده