دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395 

فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

1. امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی

صفحه 13-31

محمد رضا اردلان؛ رقیه بهشنی راد؛ وحید سلطانزاده


سیاستهای تولیدی(چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

4. اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی

صفحه 75-92

کامران کیانفر؛ نسرین بارفروش


فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

6. نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل

صفحه 113-136

آتنا هدایتی ولوکلا؛ لاله جمشیدی؛ علی اکبر امین بیدختی


سیاستهای تولیدی(چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

7. عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش

صفحه 137-160

احمد علی یزدان پناه؛ زهرا مفاخر