دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396 

مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

1. طراحی مدلی ساختاری برمبنای تحقیق در عملیات نرم جهت شناخت عوامل مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه استان بوشهر)

صفحه 13-34

10.22080/jem.2017.11907.2364

مرضیه سادات حسینی؛ حمید شاهبندرزاده


سیاستهای تولیدی(چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

2. ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان

صفحه 35-58

10.22080/jem.2017.11266.2319

جواد هادی تبار؛ مهرداد مدهوشی


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

3. سنجش میزان اثرگذاری متغیرها بر طولانی بودن زمان انجام فرآیند در متدولوژی شش سیگمای ناب با استفاده از مدل رگرسیون فازی

صفحه 59-80

10.22080/jem.2017.11851.2357

سلیمان ایرانزاده؛ اردشیر بذرکار


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

4. بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی

صفحه 81-103

10.22080/jem.2017.12393.2419

سعیده باباجانی محمدی؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی؛ دکتر رضا تهرانی


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

5. سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مدیریت استعداد

صفحه 105-128

10.22080/jem.2017.12604.2441

امیر یوسفلی؛ زهرا یوسفلی


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

6. ارایه مدل مراکز رشد وفناوری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و توسعه فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)

صفحه 129-148

10.22080/jem.2017.12834.2462

مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیازآذری؛ رضا کلایی دارابی


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

7. تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی

صفحه 149-168

10.22080/jem.2017.11884.2361

علی صفری؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ مرضیه میرزایی فر