دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397 

مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

1. ارائه یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر یا یک به منظور رفع پدیده تغییر در رتبه‌های گزینه‌های تصمیم‌گیری

صفحه 13-36

10.22080/jem.2019.14153.2640

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

2. تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

صفحه 37-59

10.22080/jem.2018.2166

محمد حسن تنهایی؛ علی نصر اصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

3. طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

صفحه 61-87

10.22080/jem.2018.14346.2704

موسی اسلامیان؛ رحمت اله قلی پور؛ هادی همتیان


4. فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک

صفحه 89-119

10.22080/jem.2019.2168

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


5. تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها

صفحه 121-145

10.22080/jem.2019.14964.2754

قدرت اله برزگر؛ فاطمه فولادی سوادکوهی؛ سوسن یعقوبی؛ ندا مهرپویافر


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

7. ابهام هدف و بدبینی سازمانی در بخش دولتی: آیا برداشت از سیاست سازمانی متغیر اثرگذاری است؟

صفحه 171-192

10.22080/jem.2019.2171

حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه؛ راضیه قنبری