دوره و شماره: دوره 1، شماره 33، بهار و تابستان 1388، صفحه 13-144 
3. بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی

صفحه 57-76

حسنعلی بختیارنصرآبادی؛ سعید رجایی پور؛ قربانعلی سلیمی؛ فاطمه طاهر پور؛ محمد پرتوی


5. بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

صفحه 103-118

رضا هویدا؛ ناهید نادری


6. بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین

صفحه 119-144

نور محمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ مجید مقدمی