دوره و شماره: دوره 8.1، شماره 29، بهار و تابستان 1387، صفحه 13-138