دوره و شماره: دوره 2، شماره 38، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-174 
2. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی

صفحه 35-52

فرج اله رهنورد؛ حبیب ا... طاهرپورکلانتری؛ اعظم رشیدی


3. بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها

صفحه 53-74

حسنعلی سینایی؛ محمدعلی صدفی رودسری


7. نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی

صفحه 149-174

اصغر مشبکی؛ سهیلا خدامی؛ الهه تقوی شوازی