دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-34 

مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

1. وفاداری مشتریان: بررسی نقش نوآوری، ارزش ویژه مشتری، فرهنگ پذیری و تبلیغات

صفحه 13-34

نسرین محمدحسینی؛ فرشته منصوری مؤید؛ جلیل دلخواه


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

2. تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه 35-55

راضیه یوسف بروجردی؛ سید علی سیادت؛ مصطفی عزیزی؛ سید عباس خلیقی پور


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

3. ارائه چارچوب ادراک‌های مصرف‌کننده از تخفیف و مدیریت ادراک‌های خلق ارزش و تخریب ارزش

صفحه 57-85

فاطمه رستمی؛ محسن نظری