کلیدواژه‌ها = عملکرد
مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه‌ های عصبی - فازی

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 355-378

10.22080/jem.2022.19753.3327

مهدی خسروی؛ ابوالحسن حسینی؛ جمال قاسمی


مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها

دوره 12، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 13-40

10.22080/jem.2020.17909.3087

ندا حسن پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ داود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان گیلانی


تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1397، صفحه 97-122

10.22080/jem.2019.16013.2855

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محمود متوسلی


بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 1-1

اسد اله کرد نائیج؛ اصغر مشبکی؛ محمد هادی ساسانی؛ جلیل دلخواه


بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 8.1، شماره 31، اسفند 1387، صفحه 59-76

سعید رجایی پور؛ حمید رحیمی


رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان

دوره 8.1، شماره 29، شهریور 1387، صفحه 73-96

حسین رحمان سرشت؛ مرجان فیاضی