دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

تبیین روابط علی- معلولی عوامل موثر برتوسعه ظرفیت نوآوری در فرارسی فناورانه صنایع غذایی منتخب ایران با رویکرد دنپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1402

10.22080/jem.2023.25001.3836

نسیم علیزاده؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی اقاجانی؛ جواد سلطان زاده


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش هوشمندی فناوری در کسب‌وکارهای فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22080/jem.2023.22384.3629

محمدصادق موحدی فر؛ مریم تقوایی یزدی؛ محمد صالحی