اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسنعلی آقاجانی

مدیریت(تکنولوژی- کارآفرینی) استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~hasanaliaghajani/en
aghaganiumz.ac.ir
09021914086
0000-0003-3993-345X

h-index: 9  

سردبیر

دکتر میثم شیرخدایی

مدیریت بازاریابی بین الملل دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشکاه مازندران

shirkhodaieumz.ac.ir
01135302523

مدیر اجرایی

دکتر سید حمید هاشمی پطرودی

مدیریت تولید و عملیات گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~hahashemi/en/
ha.hashemiumz.ac.ir
0000-0001-5492-9171

h-index: 11  

ویراستار انگلیسی

دکتر حسین بزرگیان

آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

h.bozorgianumz.ac.ir
01135302677
0000-0002-1837-9763

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات استاد دانشکده علوم اقتصادی واداری دانشگاه مازندران

safahiumz.ac.ir

دکتر محمود یحیی زاده فر

مدیریت گرایش مالی استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

m.yahyazadehumz.ac.ir

دکتر محمد رضا زالی

مدیریت گرایش سیستم ها دانشیار دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

mrzaliut.ac.ir

دکتر سید رضا سید جوادین

مدیریت گرایش منابع انسانی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

rjavadinut.ac.ir

دکتر محمد رضا مهرگان

مدیریت گرایش تحقیق در عملیات استاد- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mehreganut.ac.ir

دکتر مهران رضوانی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

m.rezvaniut.ac.ir

دکتر اسداله کردنائیج

مدیریت استاد دانشگاه تربیت مدرس

naeijmodares.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر علی اصغر انواری رستمی

مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

anvarymodars.ac.ir

دکتر حسن دانایی فرد

مدیریت استاد- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

hdanayeeimpsc.com

دکتر علی رجب زاده قطرمی

مدیریت تولید دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

alirajabzadehyahoo.com

دکتر محسن دستگیر

حسابداری دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

dastmwyahoo.com

دکتر نادر مظلومی

مدیریت استراتژیک دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

mazloomima-atu.ir

دکتر ابوالفضل کزازی

مدیریت تولید/ عملیات استاد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

dr-kazaziyahoo.com

دکتر محمد ابویی اردکان

مدیریت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

abuiirandoc.ac.ir

دکتر مسعود عباسی

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد

mabessiyahoo.com

دکتر بهروز درّی

تحقیق در عملیات و مدیریت تولید دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

ber-dorriyahoo.com

دکتر سید حمید خداداد حسینی

مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir

سیدمحمود زنجبرچی

مدیریت صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

zanjirchiyazduni.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر نظام الدین فقیه

استاد کارآفرینی دانشگاه ساری، آمریکا و دانشگاه شیراز، ایران

faghihnezamgmail.com

دکتر حسن پورنقش بند

کامپیوتر دانشگاه کنساو، آمریکا

hpournagkennesaw.edu

دکتر کیهان تاج الدینی

مدیریت استراتژیک دانشگاه شفیلد هالام، انگلستان

k.tajeddinishu.ac.uk

دکتر دی آناند

رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی دانشگاه میسور، هند

anandbims.uni-mysore.ac.in