کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-119

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


2. بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-103

سعیده باباجانی محمدی؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی؛ دکتر رضا تهرانی