موضوعات = مدیریت کارآفرینی
تعداد مقالات: 13
نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی)

دوره 13، شماره 26، دی 1400، صفحه 193-220

10.22080/jem.2021.19737.3333

حمیدرضا عباسی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری


بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 81-103

10.22080/jem.2017.12393.2419

سعیده باباجانی محمدی؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی؛ دکتر رضا تهرانی


تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 149-168

10.22080/jem.2017.11884.2361

علی صفری؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ مرضیه میرزایی فر


شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار

دوره 8، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 163-188

10.22080/jem.2017.11849.2356

عباسعلی رستگار؛ مراد مسافری قمی؛ حمیدرضا یزدانی؛ دکتر عادل آذر؛ حسین دامغانیان


بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان

دوره 7، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 3-3

مهرداد مدهوشی؛ محمدرضا طبیبی؛ وحید نورنژاد ونوش