اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران

نوع مقاله: فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22080/jem.2020.17742.3059

چکیده

تأثیر روزافزون استراتژی‌های نوآورانه بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد کسب‌وکارها سبب شده‌است کسب‌و‌کارها همواره درصدد به‌کارگیری فناوری‌های نوین دیجیتال جهت نوآوری درآمیخته بازاریابی باشند. ظهور فناوری اینترنت‌اشیا موجب نوآوری‌های گسترده‌ای در بازاریابی گردیده‌است و صاحب‌نظران بازاریابی معتقدند که اینترنت‌اشیا تا سال ۲۰۲۰ فعالیت‌های بازاریابی را به‌صورت انقلابی تحت تأثیر قرار خواهد داد. از طرفی توسعه و اشاعه کاربردهای اینترنت‌اشیا به‌شدت تحت تأثیر نیروهای بازار، محیط قانونی، فناوری و تعاملات میان این سه عامل است. لذا هدف این پژوهش اولویت‌بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا در بازاریابی با در نظر گرفتن عوامل مذکور است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن کمی-پیمایشی است، بطوری که برای وزن دهی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی و برای اولویت بندی کاربردها از روش تاپسیس فازی استفاده گردید. در این پژوهش بدلیل محدود بودن تعداد خبرگان از روش گلوله برفی برای نمونه گیری استفاده شد و در مجموع هفت نفر خبره که دارای ویژگی حداقل سه سال تجربه و دانش در حوزه فناوری اینترنت‌اشیا و بازاریابی بودند برای تکمیل ماتریس های زوجی و تصمیم گیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان‌دهنده آن است که اولاً عوامل بازار نسبت به عوامل دیگر از اهمیت بالاتری برخوردار بوده است و ثانیاً کاربردهای اینترنت‌اشیا در حوزه‌های مختلف آمیخته بازاریابی براساس معیارهای مذکور به ترتیب در حوزه‌های محصول، ترفیع، تجهیزات فیزیکی، فرآیندها، مکان، قیمت و افراد از اولویت بالاتری برای کسب‌وکارها در ایران برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing IOT Implications for Innovation in Marketing Mix by Considering Technological, Legal and Market Factors in Iran

نویسندگان [English]

  • Ayoub Mohammadian, 1
  • Fatemeh Mirbagheri 2
  • Alireza Ghorbani 3
1 Assistant Professor, Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. in MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M.S. in Information Technology (IT) Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increasing impact of innovative marketing strategies on the competitive advantage and business performance has led organizations to constantly apply new digital technologies for innovation in marketing mix. The advent of Internet of Things technology has made many innovations in businesses and marketing. Experts believe that IOT will revolutionize marketing by 2020. On the other hand, the development and diffusion of IOT is heavily influenced by market forces, legal conditions, technological infrastructures and interactions among them. Therefore, the purpose of this research is to prioritize the implications of IOT for innovation in marketing mix using these conditions. In this research, prioritization has been done using the opinions of experts familiar with the IOT technology and marketing. Analytic Hierarchy Process (AHP) method is used for weighting the critera and Fuzzy Topsis method is used for prioritizing. The research results indicate that market factors are more important than other factors and secondly, IoT implications in different marketing mix domains based on the mentioned criteria respectively include product, promotion, physical equipment, processes, locations, Price and people that have a higher priority for Iranian businesses. finally, it is suggested for developing IoT applications in the country, business executives should focus on business model design, ecosystem development, and the development of user-friendly services and policymakers should pay particular attention to implementing demand-side policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing mix
  • Internet of Things
  • Innovation
  • AHP
  • Fuzzy TOPSIS