دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-500 

مدیریت کارآفرینی سازمانی(سیاستهای کارآفرینانه -کارآفرینی سازمانی)

1. مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها

صفحه 13-40

10.22080/jem.2020.17909.3087

ندا حسن پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ داود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان گیلانی


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

2. برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا

صفحه 41-65

10.22080/jem.2020.17837.3074

سیدمهدی رضوی؛ موسی بزرگ اصل؛ میثم امیری


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

3. تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب

صفحه 67-94

10.22080/jem.2020.17905.3085

نادر امانی؛ هوشنگ تقی زاده؛ سلیمان ایران زاده


فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

5. اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران

صفحه 125-148

10.22080/jem.2020.17742.3059

ایوب محمدیان؛ فاطمه میرباقری؛ علیرضا قربانی


مدیریت کارآفرینی سازمانی(سیاستهای کارآفرینانه -کارآفرینی سازمانی)

6. ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه

صفحه 149-180

10.22080/jem.2020.18140.3117

سارا مجیدی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

7. بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی

صفحه 181-209

10.22080/jem.2020.18114.3115

احمد احمد جعفر نژاد چقوشی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد گشتاسبی


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

8. شناسایی تاثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک(مورد مطالعه: صنعت استارتاپ‌های گردشگری)

صفحه 211-238

10.22080/jem.2020.18135.3116

مهران رضوانی؛ نادر سیدامیری؛ بهنام میرزایی