دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392 
6. چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد

صفحه 5-5

محمد رضا شجاعی؛ محمد رضا ابراهیمی؛ سیده سروناز سلیلی