دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1392 
6. طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی

صفحه 6-6

ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده؛ رضا نجف بیگی؛ مهدی علی زاده