دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393 
6. بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران

صفحه 6-6

سید محمد مقیمی؛ محمدرضا زالی؛ شیرمراد مرزبان


7. بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن

صفحه 7-7

اسماعیل ملک اخلاق؛ محمود مرادی؛ ناهید درستکار احمدی؛ مهران مهدی زاده