دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393 
5. بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

صفحه 1-1

اسد اله کرد نائیج؛ اصغر مشبکی؛ محمد هادی ساسانی؛ جلیل دلخواه