دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-400 

مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

1. واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط

صفحه 13-37

10.22080/jem.2019.16324.2893

عظیم زارعی؛ هادی مرادی


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

2. بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین)

صفحه 73-95

10.22080/jem.2019.17193.2996

وحیده علیپور؛ مصطفی جعفری؛ عاطفه مهری بازقلعه


فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

3. متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار

صفحه 39-72

10.22080/jem.2019.15938.2845

سید احسان ملیحی؛ مریم سهرابی


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

4. بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند

صفحه 97-128

10.22080/jem.2019.16180.2877

علیرضا نعلچی کاشی؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ شهناز نایب زاده؛ زهره طباطبایی نسب


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

5. خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی

صفحه 129-152

10.22080/jem.2019.15978.2849

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ مریم ورمقانی؛ هوشمند باقری قره بلاغ


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

6. شناسایی و رتبه‎بندی شاخص‎های موفقیت در مذاکره تجاری با روس‎ها

صفحه 153-177

10.22080/jem.2019.16445.2906

مرتضی موقر؛ محسن علیزاده ثانی؛ عباس پنبه کار


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

7. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران)

صفحه 179-204

10.22080/jem.2020.17116.2982

مجتبی مهراب پور؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی نقدهی؛ علیرضا مرادی


فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

8. پیش بینی سیگنال معاملات سهام با استفاده از شبکه های پتری رنگی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بازار بورس تهران)

صفحه 205-227

10.22080/jem.2020.17593.3034

علی قربانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ سید علی نبوی چاشمی