دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-34 

مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

1. وفاداری مشتریان: بررسی نقش نوآوری، ارزش ویژه مشتری، فرهنگ پذیری و تبلیغات

صفحه 13-34

10.22080/jem.2020.17117.2983

نسرین محمدحسینی؛ فرشته منصوری مؤید؛ جلیل دلخواه


2. تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری

صفحه 87-114

10.22080/jem.2020.17125.2986

سوما رحمانی؛ محسن علیزلده ثانی؛ دکترمحمد ولی پور خطیر؛ مهدی مجیدپور


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

3. تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه 35-55

10.22080/jem.2020.17103.2980

راضیه یوسف بروجردی؛ سید علی سیادت؛ مصطفی عزیزی؛ سید عباس خلیقی پور


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

4. ارائه چارچوب ادراک‌های مصرف‌کننده از تخفیف و مدیریت ادراک‌های خلق ارزش و تخریب ارزش

صفحه 57-85

10.22080/jem.2020.17642.3041

فاطمه رستمی؛ محسن نظری


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

5. ارزیابی تامین‌کنندگان در شرایط عدم اطمینان با ترکیب روش های دمپستر شافر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

صفحه 115-150

10.22080/jem.2020.17571.3031

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ زهرا جعفری


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

6. طراحی فرآیند چرخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی)

صفحه 151-184

10.22080/jem.2020.17249.3005

پیمان دولتشاه؛ علی یزدخواستی؛ اسماعیل مزروعی نصرابادی


7. تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی

صفحه 185-206

10.22080/jem.2020.17582.3035

حسن دانایی فرد؛ معصومه دنیایی؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ اسداله گنجعلی


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

8. شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان

صفحه 207-228

10.22080/jem.2020.17732.3056

مجتبی امانی بنی؛ علی نصر اصفهانی؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری