دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-162 
1. مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

صفحه 13-28

دکتر عزت اله اصغری زاده؛ احمد بیطرف؛ محمد رضا نازآبادی


3. بررسی کیفیت خدمات آن لاین در شرکت رجاء

صفحه 53-68

دکتر نسرین جزنی؛ دکتر غلامعلی طبرسا؛ امیر هوشنگ نظری پور


4. افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه‌ی ارتقای فرهنگ پاسخ گویی

صفحه 69-94

دکتر شمس السادت زاهدی؛ محمد خانباشی؛ الهام رضایی


5. نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران

صفحه 95-116

دکتر سید مصطفی رضوی؛ دکتر محمد رضا زالی؛ محمود رشیدی؛ جاوید دیداری


6. رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری

صفحه 117-136

دکترسید رضا سید جوادین؛ مجتبی براری؛ کاظم ذبیح زاده