دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390 
4. ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک

صفحه 83-102

عبدالحمید صفائی قادیکلایی؛ زین العابدین اکبرزاده؛ احمد احمدی