دوره و شماره: دوره 8.1، شماره 31، پاییز و زمستان 1387، صفحه 13-146