دوره و شماره: دوره 7.1، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 13-138 
6. بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد

صفحه 121-138

محمد کاشانی پور؛ امیر رساییان