دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-600 

مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

1. خود برتربینی روانشناختی و ارتقاپذیری کارکنان: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت لیزینگ صنعت و معدن )

صفحه 1-28

10.22080/jem.2021.18950.3226

رضا سپهوند؛ میثم جعفری؛ سمانه قهرمانی