دوره و شماره: دوره 2، شماره 40، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-178 

شناسنامه علمی شماره

3. طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران

صفحه 65-86

بهروز درّی؛ محمد حکاک


4. تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

صفحه 87-108

کریم کیاکجوری؛ احمد جعفر نژاد؛ سید علی اکبر حسین زاده


5. بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی

صفحه 109-134

سعید مرتضوی؛ آذر کفاش پور؛ آفاق ارجمندی پور


7. ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 157-178

محمود یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ مرتضی رضا زاده