دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394 

مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

2. مطالعه نقش قابلیت ‏های اعتمادساز در پویاسازی کسب‏ وکار شرکت‏ های مشاوره مدیریت

صفحه 33-51

نادر سیدکلالی؛ علی حیدری


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

3. ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 53-71

صابر خلیلی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلائی


مدیریت کارآفرینی سازمانی(سیاستهای کارآفرینانه -کارآفرینی سازمانی)

4. طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

صفحه 73-90

بابک ضیاء؛ مهدی تاج پور


سیاستهای تولیدی(چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

5. ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

صفحه 91-112

احمدرضا قاسمی؛ محمد علی رعیت پیشه


7. چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی

صفحه 135-153

امیر مانیان؛ محمدحسین رونقی؛ بابک سهرابی یورتچی؛ محمود محمدیان؛ مجتبی امیری