دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394 
1. شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران

صفحه 1-1

سعید فلاح تفتی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ مجید جمالی


2. تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی

صفحه 2-2

عظیم زارعی؛ حسین فارسی زاده؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری؛ مهدی دهقانی سلطانی


5. طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

صفحه 6-6

غفار تاری؛ ناصر فقهی فرهمند؛ هوشنگ تقی زاده؛ علیرضا بافنده زنده