دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396 

فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

2. بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران

صفحه 37-61

10.22080/jem.2018.13140.2496

محمد جواد صالحی طالشی؛ هانی اربابی؛ مجتبی حسینعلی‌پور


سیاستهای تولیدی(چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

3. ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب)

صفحه 63-88

10.22080/jem.2018.12796.2459

پیام شجاعی؛ محسن جاجرمی زاده؛ محمد اسفندیاری مهنی


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

4. تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور

صفحه 89-114

10.22080/jem.2018.13038.2486

سحر ولی پور پرکوهی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

5. ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری قابلیت یادگیری بین سازمانی (مورد مطالعه: زنجیره‌تأمین ساپکو)

صفحه 115-141

10.22080/jem.2018.12958.2473

عباس شول؛ سعید صادقی دروازه


فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

6. بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری

صفحه 143-168

10.22080/jem.2018.13629.2545

حسنعلی سینایی؛ حمیده فریسات؛ مهدی نداف


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

7. تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا)

صفحه 169-190

10.22080/jem.2018.13626.2550

سحر بیگدلی؛ هوشنگ تقی زاده؛ علیرضا بافنده زنده