ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی؛ گروه مدیریت صنعتی؛ دانشکده علوم اقتصادی و اداری؛ دانشگاه مازندران؛ بابلسر؛ ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی؛ دانشکده علوم اقتصادی و اداری؛ دانشگاه مازندران؛ بابلسر؛ ایران

چکیده

امروزه بزرگترین مزیت رقابتی و ابزار موفقیت سازمان ها پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان می باشد.نیاز هایی که با توجه به محیط پیچیده، پویا و غیر قابل پیش بینی همیشه در حال تغییر می باشند. بسیاری از علمای مدیریت چابکی را کلید این موفقیت می دانند.از چابکی تعاریف بسیاری شده و عوامل مختلفی را برای آن برشمرده اند. در این پژوهش با مطالعه و بررسی گسترده ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان نوزده عامل اصلی چابکی شناسایی شدند سپس این عوامل با تنظیم پرسشنامه ای در اختیار خبرگان دانشگاهی و متخصصین شرکت های دانش بنیان قرار گرفت. نتایج آن با کمک تکنیک دیمتل فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روابط این عوامل و همچنین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها در این شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.با بررسی نتایج بدست آمده مشخص شدکه توانایی پاسخ به خواسته های مشتریان، توانایی پاسخ به مسائل محیطی وانعطاف پذیری نیروی کار به ترتیب با اهمیت ترین عوامل وانعطاف پذیری نیروی کار، انعطاف پذیری فرآیند کسب و کار و متغیرهای قابلیت دانش در مجموع تاثیر گذاری شان بیشتر و جزوعوامل(علی) و انعطاف پذیری مدل محصول و سرعت ارائه خدمات و محصولات در مجموع تاثیر پذیری شان بیشتر و جزوعوامل(معلولی) می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Local Model of Organizational Agility in knowledge‐based Firms

نویسندگان [English]

  • javad haditabar 1
  • Mehrdad Madhoushi 2
چکیده [English]

The most important issue in contemporary organizations is dealing with unpredictable, dynamic and ever changing environment. The key to the survival and success of these organizations refers to the power of quick and effective accountability to the changing demands of customers. That's why many scholars recognize agility as the key to success. Many definitions as well as various factors for agility have been considered. In this study, it has been tried to identify main factors of agility by studying the conducted researches and the literature in this area, Due to the increasing importance of knowledge based companies whose existential philosophy is the use of knowledge along with the experience and expertise it was decided to identify agility factors by experts and integrating the opinions of experts and local agents and by the help of FDEMATEL technique to determine the relationship ,the effectiveness and impact of these factors in these companies can be examined. By examining the results from seventeen major factors that has been detected for agility it was specified that the ability to respond to customers' demands, the ability to respond to environmental issues and labor flexibility are the most important factors and labor flexibility and knowledge variables are the most influential factors (the cause) and flexibility of product models and the speed of service and products delivery are the most affected factors (the effect).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • knowledge‐based
  • FDEMATEL
  • Agility Factors
  • Mutual Relations
Asgharpour, M. J. (2014). Group decision making and game theory, an operations researchapproach.Tehran University Press, Tehran, Iran.
Bottani, E. (2008). "on the assessment of enterprise agility: issues from two case studies". International journal of logistics: Research and Applications. Vol. 00.No. 0. Pp.1-18.
Burns, T., Stalker, G.M., (1961).The Management of Innovation. Tavistock Publications, London, UK.
Causay, G. C. (1999). Elements of agility in manufacturing, PHD thesis, Case Western Reserve University, USA.
Conradsen, N., Lystlund, M. (2003). The vision of next generation manufacturing–how a company can start. Integrated Manufacturing Systems, 14(4), 324-333.‏
Donaldson, L., (2001). The Contingency Theory of Organization.Sage Publications, London, UK.
Dove, R. (2005). Agile enterprise cornerstones: knowledge, values, and response ability. In Business agility and information technology diffusion (pp. 313-330). Springer US.‏
Dove, R. (1999).Knowledge Management + Response Ability. Paradigm Shift International, http://www.parshift.com. Accessed 2014,10,20.
Fontela, E., & Gabus, A. (1976).The DEMATEL observer, DEMATEL 1976 report. Switzerland,Geneva, Battelle Geneva Research Center.
Gabus, A., Fontela, E. (1972). World Problems an Invitation to Further Thought within the Framework of DEMATEL. Switzerland Geneva: Battelle Geneva Research Centre.
Goldman, S.L., Nagel, R.N., Preiss, K..(1993). Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer. Van Nostrand Reinhold, New York.
Goldman, S., Nagel, R., Preiss, K. (1995).Agile competitors and virtual organizations, Kenneth: van No strand Reinhold.
Gunasekaran, A., (1999). Agile manufacturing: a framework for research and development. International Journal of Production Economics 62, 87–105.
Gunasekaran A, Patel C, Tirtiroglu E. (2001). Performance measures and metrics in a supply chain environment. International Journal of Production and Operations Management;21(1/2):71–87.
Hooper, M.J,.Steeple, D. and winters, C.N., (2001). Costing Customer Value: AnApproach forTheAgileEnterprise, International Journal Of Operation and Production Management. 6/5: 21, pp 630- 644.
Kaplan, G. (1993). The Flexible Factory: Case Studies, IEEE Spectrum.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P., (1996). The Balanced Scorecard–Translating Strategy intoAction, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Meredith, S., Francis, D. (2000).Journey towards agility: the agile wheel explored. The TQM Magazine.Vol. 12.No. 2. PP. 137-143.
Nagel, R. & Dove, R. (1991).Twenty-first Century Manufacturing Enterprise Strategy-An Industry Led Review. Iacocca Institute, Leigh University.
Lin, C.-T., Chiu, H., Chu, P.-Y., (2006a).Agility index in the supply chain.International Journal of Production Economics 100 (2), 285–299.
Pérez-Bustamante, G. .(1999). Knowledge management in agile innovative organizations.Journal of Knowledge Management, 3; 1, pp. 6–17.
Plonka, F.S., (1997). Developing a lean and agile work force.Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 7 (1), 11–20.
Senge, P.M. (1990).The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Random House, London.
Shahaei, B., Rajab Zadeh, Ali. (2005). evaluating  aspects of organizational agility in Governmental organizations, an IT  perspective, Second International Conference on Information and Communication Technology Management, March, Iran.
Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: An introduction. International Journal of Production Economics, 62(1-2), 7-22.
Sherehiy, B., Karwowski, W., & Layer, J. K. (2007). A review of enterprise agility: concepts, frameworks, and attributes. International Journal of industrial ergonomics, 37(5), 445-460.‏
Sumukadas, N., Sawhney, R., (2004). Workforce agility through employee involvement. IIE Transactions 36 (10), 1011–1021.
Trevithick, S., Flabouris, A., Tall, G., Webber, C., (2003). InternationalEMS systems: New South Wales. Australia, Resuscitation, 59 (2):165-70.
Tzeng, G. H., Chen, W. H., Yu, R., Shih, M. L. (2010). Fuzzy decisionmaps: a generalization of the DEMATEL methods. Soft Computing,14(11):1141–1150.
Vandergriff, L. J.(2006).Unified approach to agile knowledge based enterprise decision support, VINE, Vol. 36; 2. 199 – 210.
Yusuf, Y., Sarhadi, M., Gunasekaran, A., (1999). Agile manufacturing: the drivers, concepts and attributes. International Journal of ProductionEconomics 62 (1–2), 33–43.
Yusuf, Y.Y., Adeleye, E.O., (2002). A comparative study of lean andagile manufacturing with related survey of current practices in the UK.International Journal of Production Research 40,4545-4562.