واژه نامه اختصاصی

ا

  • استراتژی بازاریابی تصمیم های رقابت پذیری، توسعه بازار، تعیین بازارهای هدف، توسعه محصولی، بخش بندی بازار و تصمیم های تاثیرگذار در سطح سازمان
  • استراتژی های تولید/ عملیات تصمیم ها و سیاست های تولیدی تاثیر گذار در سطح سازمانی

م

  • مدیریت اجرایی فعالیت ها و تصمیم ها در حیطه وظایف مدیران ارشد سازمان
  • مدیریت استراتژیک فرایند تدوین، انتخاب و اجرا و ارزیابی استراتژی های سازمانی