فرایند پذیرش مقالات

مقاله‌های رسیده ابتدا از طرف مدیر سامانه بررسی و درصورت رعایت ضوابط مندرج در راهنمای نویسندگان، ابتدا توسط سردبیر و در صورت لزوم توسط دبیر تخصصی و  هیات تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، حداکثر به سه نفر از صاحب‌نظران به صورت محرمانه جهت داوری ارسال می‌شود.

توجه: نشریه از قبول و بررسی مقاله‌هایی که یکی از نویسندگان آن مقاله، در مقاله‌ای دیگر در همین نشریه که در حال بررسی و یا در روند انتشار می‌باشد، معذور است.